Tájékoztató a szerződés teljesítéséről (orvosi rendelő)

Z AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME(adott esetben)(URL):(URL):NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME(adott esetben)(URL):Z AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSAZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖREBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉNnevezze meg):BT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉNbb) pont]bb) pont]d) pont]EGHATÁROZÁS[x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás[ ](év/hó/nap)(adott esetben)45453100-845262700-8KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE(arab számmal) 25 822 453 Pénznem: HUF [x] [ ] ,SZERZŐDÉS IDŐTARTAMAvagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva): kezdés: (év/hó/nap)(év/hó/nap)a teljesítés határideje(év/hó/nap)(év/hó/nap)SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS(arab számmal) 25 822 453 Pénznem: HUF [x] [ ] ,Z ELJÁRÁS FAJTÁJAÍRÁLATI SZEMPONTOK(csak a megfelelőt jelölje meg)[ ][x]IVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA(év/hó/nap)(év/hó/nap)(KÉ-szám/évszám)(év/hó/nap)(év/hó/nap)(év/hó/nap)(KÉ-szám/évszám)ZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA(év/hó/nap)(KÉ-szám/évszám)HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/11/08 (év/hó/nap)

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) A

 

Hivatalos név:

 

Páhi Község Önkormányzata

 

Postai cím:

 

Vasút u. 2.

 

Város/Község

 

Páhi

 

Postai irányítószám:

 

6075

 

Ország:

 

HU

 

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

 

Oroszi István, polgármester

 

Telefon:

 

78/436-140

 

E-mail:

 

pahijegyzo@t-online.hu

 

Fax:

 

78/436-140

 

Internetcím(ek)

 

Az ajánlatkérő általános címe
A felhasználói oldal címe

 

I.2) A

 

Hivatalos név:

 

Kalo-Bau Kft.

 

Postai cím:

 

Sörös Imre u. 13.

 

Város/Község

 

Kalocsa

 

Postai irányítószám:

 

6300

 

Ország:

 

HU

 

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

 

Skultéti Csaba

 

Telefon:

 

78/462-000

 

E-mail:

 

kalobau@kalobau.hu

 

Fax:

 

78/462-000

 

Internetcím(ek)

 

Az ajánlattevő általános címe

 

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

I.3.) A

 

Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ]
Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] [ ]
Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ]

 

I.4.) A

 

I.4.1) A K

 

 
1 / 4 2011.11.18. 16:21

 

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Védelem [ ] Szociális védelem
[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás
[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (
[ ] Egészségügy

 

I.4.2) A K

 

[ ] Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek.
[ ] Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek.
[ ] Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) M

 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Orvosi rendelő felújítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye

 

( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)
tárgyának)

 

a)

 

[x] Kivitelezés
[ ] Tervezés és kivitelezés
[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
[ ] Adásvétel
[ ] Lízing
[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja/Egyéb
Szolgáltatási kategória

 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a
Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

[ ] Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Páhi, Kossuth Lajos utca 4.
NUTS-kód HU331
A teljesítés helye
NUTS-kód
A teljesítés helye
NUTS-kód

 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

 

Dátum: 2011/03/10

 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Átalányáras vállalkozási szerződés orvosi rendelő felújítására a dokumentációban található műszaki dokumentáció szerint, az abban megadott
részletes mennyiségek, és előírások betartásával. A kivitelezés főbb adatai a következők: beépített alapterület: 192,93 m2, bővítés: 34,25 m2.
Főbb munkanemek: belső átalakítás, akadálymentesítés, bővítés, ácsmunka, nyílászárócsere, festés, burkolás.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

 

Fő tárgy

 

Kiegészítő tárgy(ak)
45262800-9

 

II.2) A

 

2 / 4 2011.11.18. 16:21

 

Az ellenszolgáltatás összege

 

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

 

ÁFA nélkül ÁFÁ-val ÁFA (%)
Érték

 

II.3) A

 

Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

 

befejezés:
VAGY:
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/07/11

 

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/10/19

 

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]

 

II.4) A

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Átalányáras vállalkozási szerződés orvosi rendelő felújítására a dokumentációban található műszaki dokumentáció szerint, az abban megadott
részletes mennyiségek, és előírások betartásával. A kivitelezés főbb adatai a következők: beépített alapterület: 192,93 m2, bővítés: 34,25 m2.
Főbb munkanemek: belső átalakítás, akadálymentesítés, bővítés, ácsmunka, nyílászárócsere, festés, burkolás.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

 

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]

 

ÁFA nélkül ÁFÁ-val ÁFA (%)
Érték

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) A

 

III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

 

[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos

 

[ ] Gyorsított meghívásos

 

[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
[ ] Gyorsított tárgyalásos
[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos eljárás

 

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos

 

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

 

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
[ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
[ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
[x] Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

 

III.2) B

 

III.2.1) Bírálati szempontok

 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

 

VAGY

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

 

III.3) H

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

 

3 / 4 2011.11.18. 16:21

 

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben:

 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

 

ÉS / VAGY

 

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben:

 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: /

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja

 

Dátum: 2011/01/31

 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

 

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben:

 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

 

ÉS / VAGY

 

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/03/25

 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 5795 / 2011

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) S

 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen [x] nem [ ]
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.2) S

 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen [ ] nem [ ]
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) S

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e? igen [ ] nem [x]
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

 

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben:

 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: /

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a tájékoztatóban foglaltakkal egyet ért.
V.3) E

 

4 / 4 2011.11.18. 16:21